Nhà tài trợ

Nhà tài trợ là một cá nhân hoặc pháp nhân thúc đẩy việc thực hiện dự án để hỗ trợ dự án và quảng cáo một số hàng hóa, dịch vụ, hoạt động riêng hoặc chính mình. Những nội dung liên quan đến nhà tài trợ.
Top